Ankestyrelsen har netop offentliggjort to nye principafgørelser vedrørende førtidspension. Der bliver særligt taget stilling til de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med at førtidspension som udgangspunkt er en varig ydelse.

I den første sag tager Ankestyrelsen stilling til, hvad der skal til for at en førtidspension kan tilkendes med revision, dvs. med vilkår om at tilkendelsen skal tages op igen på et nærmere bestemt tidspunkt. Ankestyrelsen udtaler, at den helt klare hovedregel er, at førtidspension er en varig ydelse. Det er jo en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at der lægeligt set er tale om en varig nedsættelse af arbejdsevnen.

Undtagelsesvist kan en kommune dog godt tilkende en pension med vilkår om revision om f.eks. 3 år. Dette kan kommunen benytte sig af, i tilfælde hvor der er tale om pension til unge eller hvis der er tale om sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb. I den konkrete sag faldt grundlaget for pensionen ikke under nogen af undtagelserne, og vilkåret om revision bortfaldt derfor.

I den anden sag tager Ankestyrelsen stilling til, om en tilkendt førtidspension kan frakendes igen. Det klare udgangspunkt er også her, at en tilkendt førtidspension er varig, og at den derfor ikke kan frakendes igen. På den anden side kan kommunerne frakende en pension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, så pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Dermed er det slået fast, at en frakendelse kun kan ske helt undtagelsesvist.

I den konkrete sag havde en kvindelig førtidspensionist fået et arbejde som sygeplejerske 24 timer om ugen, og kommunen stoppede på den baggrund pensionen. Det viste sig dog, at pensionisten kun havde ansættelsen i ca. 18 måneder, og at hun i den periode havde været sygemeldt mindst 2 måneder og holdt en hel del ferie. Der havde været flere samtaler med arbejdsgiveren om, at hun ikke kunne magte arbejdet. Hun opsagde arbejdet og arbejdede herefter mellem 8 og 14 timer om måneden. Ankestyrelsen nåede på det grundlag frem til, at førtidspensionen ikke kunne frakendes.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2018 Advocare Advokater - Web