I tilfælde af separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet. Dette betyder, at gæld og værdier skal opdeles mellem begge parter, hvilket kaldes bodeling.

Hvad er bodeling?

I Danmark opstår der automatisk formuefællesskab ved ægteskab, hvis ikke andet er aftalt. Her indgår alt som fælleseje – både værdier, man har erhvervet før samt under ægteskabet, medmindre andre delingsforhold er aftalt som eksempel særeje i forbindelse med en ægtepagt.

Når ægteskabet opløses, ophører formuefællesskabet (pr. ophørsdag), og passiver og aktiver skal gøres op mellem ægtefællerne.

Ved at sætte et beløb på alt, hvad I ejer, deler I alle genstande og værdier op lige mellem jer. I nogle tilfælde, er den ene ægtefælle insolvent og har derfor flere passiver end aktiver (gæld). Gæld bliver ikke delt ved en skilsmisse-bodeling, og kun formuen fra den ene part deles ligeligt. I tilfælde af begge ægtefæller har flere passiver end aktiver, vil en bodeling ikke finde sted, da der intet er at dele.

Bodeling kan dog være en besværlig og omfattende proces, som Advocare kan hjælpe jer med. Herved sørger I ligeledes for, at formue og gæld bliver fordelt i overensstemmelse med praksis og lovgivning.

Ophørsdagen og dens betydning

Ophørsdagen er den dag, hvor Statsforvaltningen modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse. Det er de værdier, I har på det pågældende tidspunkt (pr. ophørsdag), som skal gøres op. En anden dato som ophørsdag kan aftales intern, hvis der er enighed. Ophørsdagen er bl.a. relevant i forhold til restskat samt overskydende skat. Da I som ægtepar er sambeskattede, skal penge tilbage i skat eksempelvis inkluderes i bodelingen, selvom de er kommet året efter skilsmissen.

 

Udarbejdelse af bodelingsoverenskomst

Så snart bodelingen er færdiggjort, bør der laves en bodelingsoverenskomst. Her beskrives, hvilke aktiver samt passiver hver ægtefælle har udtaget. Med bodelingsoverenskomsten sikres det, at ingen parter efterfølgende kan kræve genoptagelse af bodelingen. Det anbefales, at en skilsmisseadvokat udarbejder bodelingsoverenskomsten.

 

Uenigheder ved bodeling

Er der uenighed om bodelingen, kan bodelingen indbringes for skifteretten. Her bliver den et såkaldt offentligt skifte.

I skifteretten bliver passiver og aktiver gennemgået, hvor skifteretten vil forsøge at løse uoverensstemmelserne med mål om, at I kan indgå et forlig. Lykkes dette ikke, kan skifteretten herefter henvise sagen til en bobehandler. Denne vil vejlede jer, så I ikke behøver at blive repræsenteret af en advokat. Vælges det alligevel at gøre brug af en advokat, er udgiften på egen regning.

I samråd med jer, gennemfører bobehandleren delingen af jeres fællesbo og udarbejder slutvis en boopgørelse. Er der stadig uenighed mellem jer, opfordres I til at anlægge sag om det, der er uenighed om. Er dette ikke tilfældet, sendes udkastet til boopgørelsen til skifteretten, hvor sagen sluttes.

Opstår der uenighed omkring udkastet, kan I indsende en klage til skifteretten indenfor fire uger efter modtagelse af denne. Slutvis stadfæster skifteretten boopgørelsen og tager stilling til de eventuelle indsigelser mod opgørelsen.

Ved skilsmisse er der meget, der skal tages hensyn til. Udover eksempelvis forældremyndighed og bopæl, er der flere komplicerede ting at tage stilling til under en bodeling som bl.a. opgørelsesdag, skattemæssige forhold og hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvem. Rådgivning fra en erfaren advokat kan derfor være en rigtig god idé. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

 

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Kontakt

Kystvejen 17, 4.
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2017 Advocare Advokater - Web