AdvoCare Advokaters forretningsbetingelser

Advocare Advokaters forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Vi afgiver dog altid et skriftligt prisoverslag.

Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto)afregnes med passende intervaller, oftest hver tredje måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og beløbene er incl. moms.

Udlæg

Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Fortrolighed

Medarbejderne hos AdvoCare Advokater er underlagt tavshedspligt.

Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos AdvoCare Advokater, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Afslutning af opgaven

AdvoCare Advokater fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

Klager

AdvoCare Advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

AdvoCare Advokater er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret og stillet garanti ved CNA Insurance Co. Limited efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al Advocares advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Advokaterne i AdvoCare Advokater er beskikket af det danske Justitsministerium.

Disclaimer

Denne hjemmeside ejes og drives af AdvoCare Advokater ApS.

AdvoCare Advokater ApS er i medfør af Retsplejeloven underlagt Advokatsamfundets etiske regler.

Klientkonto:

AdvoCare Advokater ApS (cvr.nr. 30527496) har samleklientkonto i Middelfart Sparekasse, Rosensgade 18, 8000 Århus C. I tilfælde af behov for oprettelse af separat klientkonto, vil dette ligeledes ske i Middelfart Sparekasse. 

I henhold til den almindelige indskydergaranti er dækningen i forhold til indeståender i pengeinstituttet begrænset til et beløb svarende til 100.000 EURO (ca. kr. 750.000,00) pr. pengeinstitut pr. klient.

 

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. AdvoCare Advokater tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke AdvoCare Advokater ikke har kontrol. AdvoCare Advokater er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmesider.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. De må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Advocare Advokater.

Behandling af personoplysninger

Når De benytter hjemmesiden, opsamles oplysninger om Deres adfærd. Dette sker blandt andet ved brug af “cookies”. Oplysningerne benyttes til at beskrive, hvordan hjemmesiden benyttes, således at vi kan sikre, at hjemmesidens indhold altid er relevant.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Sparekassen Kronjylland
Reg: 6193 kontonr. 0013946434
CVR num­mer: 25493656

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-16
Fredag 9-14

Kontakt

Løvenørnsgade 17
8700 Horsens
Få rutevejledning

+45 79253000

 

mail@lrp.dk

Copyright © 2021 Advocare Advokater - Web