Højesteret har den 5. september 2017 afsagt dom i en principiel sag om forståelsen af den ”nye” definition af et ulykkestilfælde. Den definition, der igennem mange år har været anvendt er følgende: ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

I Højesterets nye dom, har man taget stilling til, om en meniskskade, som en forsikringstager pådrog sig under en løbetur, kunne anerkendes som et ulykkestilfælde.

Højesterets flertal har udtalt, at den konkrete sportsskade var en ulykke. Flertallet har anført følgende:

”Den definition af et ulykkestilfælde, der anvendes i de forskellige forsikringsselskabers betingelser, er bred. Det hænger navnlig sammen med anvendelse af ordet ”hændelse”, og det forhold, at det ikke er en betingelse, at årsagen til ulykkestilfældet er udefra kommende påvirkning eller ydre omstændigheder, ligesom det efter vores opfattelse heller ikke er en betingelse, at der er opstået noget usædvanligt, uventet eller tilfælde i forbindelse med skadens indtræden. Den hændelse – initialpåvirkning – som har ført til skaden, skal dog være sket pludselig.

Den gældende definition af et ulykkestilfælde blev efter det foreliggende indført med det sigte at yde en bredere dækning for pludseligt opståede helbredsforringelser, og det udvidede dækningsomfang havde oprindeligt sigte på sports- og vridskadetilfælde. Vi finder, at løbeaktivitet må sidestilles med sportsaktiviteter, og således adskiller sig fra mere dagligdags bevægelser, såsom at bukke sig ned, rejse sig op, at gå m.v., som ikke er dækningsberettigede.

På den anførte baggrund og henset til, at den uklarhed, som forsikringspolicernes beskrivelse af ulykkesbegrebet giver anledning til, må komme selskaberne til skade, finder vi, at definitionen på et ulykkestilfælde må anses for også at omfatte den situation, hvor der pludseligt under løbeaktivitet opstår personskade.”

Denne dom betyder, at pludselige hændelser, der sker under sportsudøvelse, må antages at skulle anerkendes som en dækningsberettiget ulykke, uanset at der ikke er sket noget uventet.

Det betyder dog samtidig, at almindelige dagligdags aktiviteter, der ikke sker under sportsudøvelse, og hvor der ikke sker noget uventet, fortsat ikke vil være dækningsberettigede via en ulykkesforsikring.

Følg os

Bankoplysninger

Klientkonto i Mid­del­fart Spa­re­kas­se:
Reg: 1687 Konto: 3230 5020 63
CVR num­mer: 30527496

Åbningstider

Mandag – Torsdag 9-15
Fredag 9-14.30

Kontakt

Silkeborgvej 41
8000 Aarhus C
Få rutevejledning

+45 88 20 27 27
(Fax) +45 86 12 85 77
info@​advocare.​dk

Copyright © 2020 Advocare Advokater - Web